Het voorlopig ontwerp voor de Tamboer locatie is afgerond en inmiddels vinden vervolggesprekken plaats over de mogelijkheden tot verdere planrealisatie.

In 2013 schreven de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad Rotterdam, verenigd als de Alliantie, een selectieprocedure uit voor de ontwikkeling van de Tamboer locatie in Rotterdam Crooswijk. Jumbo liet zich voor het indienen van de ontwikkelingsvisie bijstaan door Wildschut Planontwikkeling en 01-10 Architecten.

Het Jumbo team wist zich met de ontwikkelingsvisie te onderscheiden en werd door de Alliantie geselecteerd voor de planrealisatie.

Niet alle uitgangspunten zoals deze de Alliantie voor ogen stond bleken te kunnen worden geborgd en zo heeft het drie jaar geduurd voordat het team van Jumbo de oorspronkelijke visie konden uitwerken tot een haalbaar plan.

Inmiddels is het voorlopig ontwerp afgerond en vinden vervolggesprekken plaats over de mogelijkheden tot verdere planrealisatie.

Uitgangspunt voor de herontwikkeling van de Tamboer locatie is het versterken van de culturele as in Crooswijk en het verbinden van oud- en nieuw Crooswijk. Met de realisatie van de commerciële ruimten in het plan wordt beoogd hoogwaardige winkelvoorziening aan de wijk toe te voegen en de afvloeiing van koopkracht naar de omliggende wijken een halt toe te roepen.

Het ontwerp van 01-10 Architecten gaat uit van een tweetal op de Crooswijkseweg georiënteerde supermarkten met een parkeervoorziening op het dak van de supers. Het bouwvolume aan de Crooswijkseweg wordt vervolgens gecompleteerd met een 13 tal appartementen. Expediëren voor de beide supers vindt inpandig plaats door middel van een in het plan opgenomen expeditiestraat.

Aan de zijde van de Boezemstraat worden 28 grondgebonden koopwoningen voorzien. Aan dit type woningen is een groot tekort in de wijk. De inmiddels herstellende woningmarkt biedt de mogelijkheden om een kwalitatief hoogwaardig woningaanbod aan te bieden. Parkeren vindt binnen het bouwblok plaats.

01-10 Architecten heeft het plan zodanig ontworpen dat het mogelijk is om het profiel van de Pijperstraat te verbreden en te herprofileren. Als een belangrijke wijkontsluitingsweg is hier grote behoefte aan.

De architectuur van het plan is zakelijk traditioneel en zoekt aansluiting bij de historische waarden van de wijk.